Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <cstdlib>
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <conio.h>

using namespace std;

void drawSpace (int count) { for (int __i=0;count >__i;__i++)cout<<" "; }

void cls () { system("cls"); }

void sendError (string txt) {
	 //system("cls");
	 cout << txt<<"\n";
	 system("pause");
	 exit(1);
}

void drawLogo () {
	 cout << "     _________ _______ _________ _______ _    _______ _______ \n";
	 cout << "|\\   /|\\__  __/( ____ \\\\__  __/( ____ \\( \\   ( ____ \\( ____ \\\n";
	 cout << "| )  ( |  ) (  | (  \\/  ) (  | (  \\/| (   | (  \\/| (  \\/\n";
	 cout << "| | _ | |  | |  | (_____  | |  | (__  | |   | (__  | |   \n";
	 cout << "| |( )| |  | |  (_____ )  | |  | __)  | |   | __)  | |   \n";
	 cout << "| || || |  | |     ) |  | |  | (   | |   | (   | |   \n";
	 cout << "| () () |___) (___/\\____) |___) (___| (____/\\| (____/\\| (____/\\| (____/\\\n";
	 cout << "(_______)\\_______/\\_______)\\_______/(_______/(_______/(_______/(_______/\n";
}

void drawImage (int level, bool clear=false) {
   if (clear) cls();
   if (level == 1) {
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << "       \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " * *     \n";
    cout << "*  *     \n"; 
   }
   else if (level == 2) {
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " * *     \n";
    cout << "*  *     \n";
   }
   else if (level == 3) {
    cout << " ********** \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " * *     \n";
    cout << "*  *     \n";
   }
   else if (level == 4) {
    cout << " ********** \n";
    cout << " * *    \n";
    cout << " * *     \n";
    cout << " **     \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " * *     \n";
    cout << "*  *     \n";
   }
   else if (level == 5) {
    cout << " ********** \n";
    cout << " * *   * \n";
    cout << " * *   * \n";
    cout << " **    0 \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " *      \n";
    cout << " * *     \n";
    cout << "*  *     \n";
   }
   else if (level == 6) {
    cout << " ********** \n";
    cout << " * *   * \n";
    cout << " * *   *** \n";
    cout << " **   *** \n";
    cout << " *    * \n";
    cout << " *   *****\n";
    cout << " *   * * *\n";
    cout << " *    * \n";
    cout << " *    * * \n";
    cout << " * *   *  *\n";
    cout << "*  *     \n";
   }
   else {
    for (int __c=0;11>__c;__c++){drawSpace(14);cout<<"\n";}
   }
}

short signed int difficultyLevel = 1;
string *words = new string[1420];
int wordsCounter = -1; //nr ostatniego elementu

bool loadData () {
   
  fstream plik;
	ostringstream ss;
	ss << difficultyLevel;
	string filenum = ss.str();
  string filename = "wyrazy"+filenum+".txt";
  string *wordss = new string[1420];
  wordsCounter = -1; 
  int __f = 0;
  plik.open( filename.c_str(), ios::in );
  if( plik.good() )
  {
    while( !plik.eof() )
    {
 	 	  
      getline( plik, wordss[__f++] );
      wordsCounter++;
    }
    plik.close();
    words = wordss;
    wordss = NULL;
    return true;
  } else return false;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  
  short int mainAction = 0;
  srand(time(NULL));
  bool win = false;
  bool cheatActive = false;
  
  do {
    
    if (mainAction == 256) { if (cheatActive) { cheatActive = false; }else{ cheatActive = true; } }
    if (mainAction > 6) {
	  	  cls();
	  	  drawLogo();
	  	  cout << "\nNieprawidlowa wartosc! Kliknij dowolny klawisz, aby kontynuowac\n";
	  	  getch();
	  	  mainAction = 0;
	  	  cls();
		}
    
    if (mainAction != 0) {
      
      difficultyLevel = mainAction;
      if (!loadData()){sendError("Wystapil blad podczas ladowania wyrazow. Program zakonczy swoje dzialanie.");}
      int wordSelect = rand() % wordsCounter;
      string selectedWord = words[wordSelect];
      string selectedWordCopy = selectedWord;
      int charCounter = selectedWord.size();
      string usedBadWords, usedGoodWords, displayWord;
      string allowedChars = "abcdefghijklmnoqprstuwxyz";
      char selectedChar[] = "";
      int level = 0;
      for (int __d = 0;__d<charCounter;__d++) displayWord.append("*");
      do{
		 		drawImage(level);
		 		
		 		if (cheatActive) cout << "   Wyraz   : " << displayWord << " <-- "<< selectedWordCopy <<"\n";
		 		  else cout << "   Wyraz   : " << displayWord<<"\n";
		 		cout << " Uzyte litery : " << usedBadWords <<"\n";
		 		
		 		//jesli juz odgadl
		 		if (selectedWordCopy.find(displayWord) != string::npos) {
 				  win = true;
 				  break;
 				  
				}
		 		cout << "Nastepna litera: ";
				cin >> selectedChar;
				//cin.get(selectedChar, 1);									 
				while((usedBadWords.find(selectedChar) != string::npos) || (usedGoodWords.find(selectedChar) != string::npos) || (allowedChars.find(selectedChar) == string::npos)) {
					if (allowedChars.find(selectedChar) == string::npos) {
					  cout << "Podany znak nie jest litera! Podaj inny:\n";
  		  			} else {
					 cout << "Juz sprawdzales te litere! Podaj inna:\n";
					}
					cin >> selectedChar;
			 	}
				
				if (selectedWord.find(selectedChar) == string::npos) { 
				  level++;
				  //usedBadWords[usedBadWordsC++] = selectedChar[0];
				  usedBadWords.append(selectedChar);
				}else{
				  short int pos = -1;
				  usedGoodWords.append(selectedChar);
				  do{
	  		 	  	 pos = selectedWord.find(selectedChar, pos++);
	  		 	  	 if (pos >=0) { displayWord.replace(pos, 1, selectedChar); selectedWord.replace(pos, 1, "*"); }
				  }while(pos != -1);
				  
				}
				cls();
 		  }while (level < 6);
 		  cls();
 		  if (!win) {
      drawLogo();
      cout << "\nPrzegrales! Kliknij dowolny klawisz, aby sprobowac ponownie\n";
			}else {
	 		drawLogo();
	 		cout << "\nWygrales! Kliknij dowolny klawisz, aby sprobowac ponownie\n";
			}     
			getch();
			cls(); 
    }
    
    drawLogo();
    cout << "\nWybierz kategorie:\n1.Owoce (latwe)\n2.Panstwa\n3.Zawody\n4.Zwierzeta\n5.Imiona (bardzo trudne)\n0.Wyjscie\nWSZYSTKIE SLOWA BEZ POLSKICH LITER!\n";
    cin >> mainAction;
    cls();
  }while(mainAction != 0);
  
  
  return EXIT_SUCCESS;
}

> Back