Creative Commons License Foxbond's Repo

.data ; (c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk
TNUM: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
tekst1: .asciiz "Uruchomiono program p1.\n\n"
tekst2: .asciiz "Autorem programu jest Michal Chraniuk z grupy I5X1S1\n"
tekst3: .asciiz "Jesli chcesz zakonczyc prace programu p1, nacisnij r5: "
tekst4: .asciiz "Numer wykonawcy w dzienniku = %d\n"
.align 2

text1: .word tekst1
text2: .word tekst2
text3: .word tekst3
text4: .word tekst4
text4val: .space 4

buffer:    .space   80    
read:    .word    0,buffer,80

.text		
	addi r14,r0,text1 
	trap 5              
	addi r14,r0,text2 
	trap 5  

	addi r20, r0, TNUM
	lw r1, 12 (r20) 
	sw text4val,r1
	addi r14,r0,text4
	trap 5
loop:	
	addi r14,r0,text3   
	trap 5                   
        
	addi r14,r0,read     
	trap 3          

	addi r2,r0,buffer    
	lb r3,(r2)
check1:
	seqi r4,r3, 114 ;r
	beqz r4,loop
check2:
	addi r2,r2,1
	lb r3,(r2)
	seqi r5,r3,53 ;5
	beqz r5, loop
checkenter:
	addi r2,r2,1
	lb r3,(r2)
	seqi r4,r3,10 ;[enter]
	beqz r4, loop
end:
	trap 0
	

	

> Back