Creative Commons License Foxbond's Repo

.data ; (c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk
tekst1: .asciiz "Uruchomiono program p2.\n\n"
tekst2: .asciiz "Autorem programu jest Michal Chraniuk z grupy I5X1S1\n"
tekst3: .asciiz "Jesli chcesz zakonczyc prace programu p2, nacisnij hs9: "
.align 2

text1: .word tekst1
text2: .word tekst2
text3: .word tekst3

buffer:    .space   80    
read:    .word    0,buffer,80

.text		
	addi r14,r0,text1 
	trap 5              
	addi r14,r0,text2 
	trap 5  
loop:	
	addi r14,r0,text3   
	trap 5                   
        
	addi r14,r0,read     
	trap 3          

	addi r2,r0,buffer    
	lb r3,(r2)

	seqi r4,r3, 72
	seqi r5,r3, 104
	xor r6,r4,r5
	beqz r6,loop

	addi r2,r2,1
	lb r3,(r2)
	seqi r4,r3,83
	seqi r5,r3,115
	xor r6,r4,r5
	beqz r6, loop

	addi r2,r2,1
	lb r3,(r2)
	seqi r5,r3,57
	beqz r5, loop

	addi r2,r2,1
	lb r3,(r2)
	seqi r4,r3,10
	beqz r4, loop
end:
	trap 0
	

	

> Back